piloniidebaza_ro

Pilonii de bază ai abordării LEADER


TERITORIUL
Abordarea LEADER este implementată pe un teritoriu bine delimitat, compus din mai multe localităţi învecinate, care dispun de resurse și potenţial local comun și doresc să conlucreze în scopul dezvoltării locale.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL)
Este un parteneriat local instituţionalizat. Membrii GAL sunt organizaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorial și civic, care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală.

PLANUL STRATEGIC DE ACŢIUNE
Documentul elaborat în mod participativ, care determină viziunea comună, priorităţile și direcţiile de dezvoltare, investiţiile și acţiunile concrete, pe care dorește să le realizeze GAL-ul pe teritoriul microregiunii sale.

Abordarea LEADER se bazează pe respectarea a 7 principii de bază:

 • abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, omogene, desfășurarea de activități integrate și crearea unei viziuni comune);
 • abordare partenerială (realizarea unui parteneriat local intersectorial interesat în dezvoltarea microregiunii, denumit „Grup de Acțiune Locală”);
 • abordare de jos în sus (participarea activă a populației locale la planificarea, luarea deciziilor și implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei);
 • abordarea integrată și multisectorială a strategiilor bazate pe interacțiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica și pune în comun problemele din mediul rural;
 • accent deosebit pe inovație și experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltarii rurale);
 • implementarea proiectelor de cooperare (între acorii locali, dar și în afara zonei);
 • interconectarea parteneriatelor locale (sinergia acțiunilor și activităților).

Criteriile de eligibilitate ale parteneriatului Grupului de Acține Locală (GAL) bazat pe abordarea UE LEADER și cea de Dezvoltare Locală Condusă de Comunitate (EU LEADER/CLLD)

 • Parteneriatul GAL constă din cel puțin trei primării;
 • Centrele urbane cu peste 10 000 locuitori nu trebuie să facă parte din GAL, dar este recomandat ca GAL-urile să coopereze cu centrele urbane privind problemele strategice ce țin de teritoriile lor;
 • O primărie poate fi parte a doar unui singur GAL;
 • Numărul total de locuitori acoperit de Teritoriul Parteneriatului GAL trebuie să fie minimum 10 000;
 • Teritoriul Parteneriatului GAL este omogen;
 • Teritoriile GAL trebuie să fie delimitate prin Decizia Consiliilor Locale relevante. Consiliile Locale trebuie să ia decizia privind aderarea la un anumit GAL, și primarii trebuie să semneze Acordul de Parteneriat Teritorial GAL;
 • Membrii GAL-ului pot fi organizații, instituții sau persoane fizice din teritoriul GAL;
 • Rata diferitor actori (părți interesate) într-un GAL (membrii GAL) trebuie să se bazeze pe un echilibru a trei părți. Câte aproape o treime din membrii GAL-ului trebuie să fie reprezentanți din sectorul public, antreprenorial și societatea civilă;
 • Parteneriatul este stabilit în baza principiilor de deschidere, transparență, egalitate, precum și a principiilor bazate pe abordarea EU LEADER/CLLD, inclusiv: (a) abordare teritorială; (b) parteneriate intersectoriale; (c) abordarea ”de jos în sus”; (d) abordarea multisectorială; (e) implementarea abordărilor inovatoare; (f) implementarea proiectelor de cooperare; (g) crearea rețelelor de parteneriate locale;
 • Contextul cultural și/sau economic și/sau istoric și/sau de mediu, etc. comun al Parteneriatului Teritorial GAL creat este identificat drept o temelie pentru coeziunea teritorială necesară;
 • GAL are un nume propriu atractiv, care să fie legat de identitatea comună a membrilor GAL;
 • GAL are propria sa misiune și viziune și dorință de a acționa împreună în beneficiul teritoriului GAL, având la bază prioritățile de dezvoltare locală reflectate în Planul Strategic de Acțiuni elaborat de membrii GAL;
 • În organele de luare a deciziilor ale GAL, mediul de afaceri și societatea civilă trebuie să fie reprezentat de cel puțin 50% din membri + 1 persoană, iar sectorul public local trebuie să fie reprezentat de maximum 50% din membri – 1 persoană;
 • GAL este format având la bază declarațiile membrilor GAL privind crearea Parteneriatului Teritorial GAL. Organul legal de luare a deciziilor din partea fiecărei organizații membre trebuie să semneze o declarație despre aderarea la un anumit parteneriat GAL, indicând numele, funcția și datele de contact ale reprezentantului ales din partea organizației membre vizate, care va deține puterea de votare în GAL. Persoanele fizice pot fi membre ale GAL prin semnarea unei scrisori de interes și a Documentului de Parteneriat GAL;
 • Membrii GAL-ului sunt cei care semnează Acordul Teritorial de Parteneriat GAL;